REGLAMENT CIRCUIT DE CURSES PER MUNTANYA

DEL CAMP DE TARRAGONA:

 

 

ÍNDEX DE CONTINGUTS

 

1. Definició i objectiu pàg. 3

2. Circuit de Curses per Muntanya del Camp de Tarragona pàg. 3

3. Classificacions pàg. 3

4. Categories pàg. 4

5. Trofeus per cursa pàg. 5

6. Trofeus i premis finals del Circuit pàg. 5

7. Responsabilitats pàg. 6

8. Obligacions CCCMCT pàg. 6

9. Obligacions de les entitats organitzadores pàg. 6

10. Obligacions dels participants pàg. 8

11. Infraccions pàg. 8

12. Reclamacions pàg. 9

13. Drets d’imatge pàg. 9

 

 

1. DEFINICIÓ I OBJECTIU

 

1.1. El Circuit de Curses per Muntanya del Camp de Tarragona té com a objectiu fomentar

la participació de les curses organitzades per les diferents entitats del territori i donar

a conèixer les muntanyes del Camp de Tarragona, garantint un alt nivell de qualitat

organitzatiu.

1.2. L’àmbit d’actuació que delimita el Circuit del Camp de Tarragona son les comarques

del Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès, sense

excloure que un futur s’hi puguin afegir curses de les comarques properes.

1.3. Les curses que componen el circuit tenen com objectiu realitzar un recorregut

degudament senyalitzat per camins de muntanya, perquè els participants el facin en

el mínim temps possible.

 

 

2. CIRCUIT DE CURSES PER MUNTANYA DEL CAMP DE TARRAGONA

 

2.1. El circuit es regeix pel present reglament.

2.2. El Circuit és una competició individual i per equips basada en els resultats obtinguts

pels participants en les diverses proves que componen el calendari del Circuit, i

premia els bons resultats i la regularitat dels participants a les curses que formen el

calendari.

2.3. Tot participant ha d’estar emparat per una assegurança d’accidents. L’organització de

cada cursa, per la seva part, ha d’estar coberta per la assegurança de Responsabilitat

Civil segons s’estableix en la normativa vigent del Govern de la Generalitat per a

aquestes activitats.

2.4. El Comitè del Circuit de Curses per Muntanya del Camp de Tarragona, en endavant

CCCMCT es l’organitzador del Circuit. Està format pel conjunt de les entitats

organitzadores en nombre de dos representant per entitat.

2.5. És competència del CCCMCT, la redacció del reglament, elaboració de les

classificacions, acte entrega de premis al final del circuit, la valoració de les proves

que formen el calendari i l’aprovació o desqualificació de les mateixes, gestionar el

material comunitari i els elements propis del circuit.

2.6. Totes les curses del calendari tindran un recorregut comprès entre els següents límits,

de 20 a 25 quilòmetres i un màxim de 1500 metres de desnivell acumulat positiu.

 

 

3. CLASSIFICACIONS

 

3.1. La puntuació del Circuit de Curses de Muntanya del Camp de Tarragona es basa en la

classificació oficial de cada prova, que l’entitat organitzadora lliurarà al CCCMCT.

3.2. Puntuaran els 5 millors resultats obtinguts de totes les proves disputades, sense que

sigui necessari un mínim de curses fetes per puntuar.

3.3. Totes les proves tindran una puntuació de 200 punts més el coeficient de dificultat de

cada prova.

3.4. El coeficient de dificultat contempla els quilòmetres i desnivell acumulat positiu. 1

punt per cada quilòmetre i 1 punt per cada 100 metres de desnivell positiu, agafant

fins a 2 decimals.

3.5. La distribució dels punts per posició és la següent:

 • a) 1r classificat: 200 punts + coeficient de dificultat.

 • b) 2n classificat: 192 punts + coeficient de dificultat.

 • c) 3r classificat: 187 punts + coeficient de dificultat.

 • d) 4t classificat: 184 punts + coeficient de dificultat.

 • e) 5è classificat: 182 punts + coeficient de dificultat.

 • f) 6è classificat: 180 punts + coeficient de dificultat.

 • g) 7è classificat: 178 punts + coeficient de dificultat.

 • h) 8è classificat: 176 punts + coeficient de dificultat.

 • i) 9è classificat: 174 punts + coeficient de dificultat.

 • j) 10è classificat: 172 punts + coeficient de dificultat.

 • k) 11è classificat: 171 punts + coeficient de dificultat.

 • l) A partir d’aquí, els punts aniran baixant d’1 en 1, fins arribar al valor del

coeficient de dificultat, és a dir que tots el qui acabin la cursa, almenys obtindran

una puntuació igual al coeficient de dificultat.

 

 

4. CATEGORIES

 

4.1. Les categories del Circuit de Curses per Muntanya del Camp de Tarragona seran les

següents:

 • a) CATEGORIES DONES:

 • b) Júnior dones: entre 16 i 18 anys

 • c) Sub-23 dones: entre 19 a 22 anys

 • d) Sènior dones: entre 23 i 40 anys

 • e) Veterà dones: entre 41 i 50 anys

 • f) Màster dones: a partir de 51 anys

 • g) Absoluta dones: formen part d’aquesta categoria totes les participants dones de

les categories anteriors.

 • h) CATEGORIES HOMES:

 • i) Júnior homes: entre 16 i 18 anys

 • j) Sub-23 homes: entre 19 a 22 anys

 • k) Sènior homes: entre 23 i 40 anys

 • l) Veterà homes: entre 41 i 50 anys

 • m) Màster homes: a partir de 51 anys

 • n) Absoluta homes: formen part d’aquesta categoria tots els participants homes de

les categories anteriors.

4.2. A aquest efecte es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any

en curs.

4.3. L’edat mínima per participar és a partir de 16 anys.

4.4. Els menors d’edat han de presentar una autorització dels pares/tutors per poder

participar.

4.5. Les entitats poden afegir més categories a les seves proves (exemple: corredor local).

Però no poden modificar les establertes al Circuit.

 

 

5. TROFEUS PER CURSA

 

5.1. Tindran premi els 5 primers classificats absoluts masculins i femenins, i el primer

classificats de cada categoria.

5.2. Els premis NO seran acumulables.

5.3. L’organització de cada prova pot lliurar tots els trofeus i premis addicionals que cregui

convenient.

 

 

6. TROFEUS I PREMIS FINALS DEL CIRCUIT

 

6.1. Guanyaran els corredors i entitats o equips que sumin més punts al final del Circuit.

6.2. En cas d’empat, quedarà per davant qui hagi aconseguit més punts en la cursa amb

més coeficient. Si persisteix l’empat, quedarà per davant qui hagi aconseguit més

punts en la segona cursa amb coeficient i així successivament.

6.3. Tindran premi els 5 primers classificats absoluts masculins i femenins, i els 3 primers

classificats de cada categoria de la classificació final.

6.4. Els premis NO seran acumulables.

6.5. Trofeus per equips:

 • a) Hi haurà trofeu per a les 3 entitats o equips amb major puntuació a la

classificació final.

 • b) Puntuaran totes les proves del circuit.

 • c) Per establir aquesta classificació es sumaran els punts obtinguts a la classificació

general de cada una de les curses, pels 3 millors participants masculins i 3 millors

participants femenines inscrits en nom de cada entitat o equip.

 • d) Si un participant puntua amb una entitat o equip ja no pot canviar-ho durant la

resta del Circuit.

6.6. Premi a la regularitat. L’obtindran tots el corredors que hagin finalitzat totes les

curses del Circuit.

6.7. Dorsal del líder. A cada prova es lliurarà el dorsal del líder masculí i femení que

aquests hauran de portar obligatòriament, sempre que participin a la següent cursa

del Circuit. Preferentment seran els números 1 i 2 i seran convidats per part del

CCCMCT a la següent prova del Circuit.

 

 

7. RESPONSABILITATS

 

7.1. El sol fet d’organitzar o de participar en una cursa inclosa en el calendari anual del

Circuit de Curses per Muntanya del Camp de Tarragona representa l’acceptació del

present reglament i així es farà constar en el reglament de cada prova.

7.2. És responsabilitat del participants portar l’equip i material adequat per cada una de

les curses, així com el seu estat físic.

 

 

8. OBLIGACIONS CCMCT

 

8.1. El CCCMCT publicarà les classificacions provisionals del Circuit la setmana següent a la

celebració de cada prova. Passats 7 dies naturals sense reclamacions per part dels

corredors, ni rectificacions per part de la organització de la cursa, es considerarà la

classificació com a oficial.

8.2. Desprès de la darrera cursa del calendari, es celebrarà un acte de lliurament dels

trofeus als millors classificats i d’altres premis.

8.3. Totes les qüestions no previstes en el present reglament seran resoltes pel CCCMCT.

Tots els membres d’aquesta associació estan qualificats per resoldre els casos no

previstos o de força major.

 

 

9. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS ORGANITZADORES

 

9.1. És obligació de cada entitat organitzadora fer constar el logotip del Circuit en el

material de difusió (tríptics, cartells, xarxes socials, ...) així com a la web de la cursa,

amb el corresponent enllaç a la web del Circuit.

9.2. Les entitats organitzadores de les proves del calendari del Circuit, hauran d'aplicar

necessàriament les normes establertes al present Reglament.

9.3. Cada una de les proves que conformen el calendari es regirà per aquest reglament

degudament ampliat, si cal, però que haurà d'estar homologat pel CCCMCT i les

ampliacions hauran de quedar recollides en un annex. Mai es podrà modificar aquest

reglament.

9.4. En cas d’anul·lació o modificació de dates, zona i/o recorregut d’una prova, l’entitat

organitzadora n’informarà, al CCCMCT i a la resta d’entitats organitzadores de les

curses del calendari d’aquella temporada, com a molt tard, 15 dies abans de la data

prevista de la prova.

9.5. En cas de modificació del recorregut o aplicació d’un recorregut alternatiu per causes

majors, el coeficient de dificultat quedarà també modificat amb les noves dades de

distància i desnivell acumulat positiu del nou recorregut.

9.6. L’organització de la cursa podrà suspendre-la quan les condicions climatològiques o

raons de força major ho aconsellin. En cas de suspendre’s la prova un cop iniciada, el

CCCMCT analitzarà aquesta eventualitat i resoldrà un sistema de puntuació adient.

9.7. L’organització facilitarà tants controls com facin falta, col·locats de forma estratègica i

organitzada durant tot el recorregut. Els controls hauran d’estar proveïts com a mínim

d’aigua, refrescos o isotònics. És recomanable que a més a més disposin de menjar

sòlid, sals minerals, barretes d’energia... També es recomanable que es facilitin els

productes sòlids i líquids sense cap mena d’embolcall, envàs, etc. En el control ha de

haver-hi el cartell indicador amb el número de control, punt quilomètric de la prova i

distància i desnivell acumulat positiu fins al següent control.

9.8. Després de cada control d’avituallament, l’organització de la cursa col·locarà

recipients on els corredors puguin disposar de deixalles (gots, embolcalls, restes de

fruita, esponges...), fins a una distància màxima de 50 metres del lloc del control i on

hi haurà un indicador de finalització del control d’avituallament. Igualment

l’organització es farà càrrec de recollir aquestes deixalles i recipients.

9.9. Si el control es un punt d’evacuació ha d’estar ben indicat al mapa del circuit. Els

vehicles d’emergència hauran de poder arribar-hi sense cap problema.

9.10. L’organització preveurà un equip escombra per a recórrer la totalitat del circuit en el

mateix sentit de la prova, per garantir la màxima seguretat.

9.11. En la realització de cada prova, ha d’estar garantida la comunicació entre el controls,

equip escombra i controls de sortida i arribada.

9.12. L’organització de cada prova, serà la responsable de la recollida de cintes, rètols,

senyals, cartells, etc. Que s’hagin fet servir per marcar el recorregut, així com les

deixalles que s’hagin pogut produir durant el recorregut, especialment els residus dels

avituallaments. Haurà de quedar el circuit totalment net com a màxim 48h després de

la celebració de la cursa.

9.13. L’organització de la prova haurà de disposar d’almenys d’una ambulància i estar en

contacte amb els grups de rescat pertinents (Bombers, Mossos d’esquadra...) per tal

de facilitar la ràpida intervenció i/o evacuació en cas d’accident. Igualment a la línia

d’arribada hi haurà un servei mèdic per atendre els corredors en cas que fos

necessari.

9.14. L’organització identificarà degudament als participants abans de l’inici mitjançant

dorsals. Farà un control de verificació de dorsals i xips passant als corredors a un

recinte tancat fins el moment de la sortida.

9.15. L'organització de cada una de les proves lliurarà al CCCMCT, en un termini màxim de

48 hores, els resultats provisionals de la prova en suport informàtic (taula Excel) i, en

cas d’haver alguna reclamació 5 dies naturals després de la celebració de la prova.

Dades obligatòries que s’han d’enviar a la classificació provisional:

 • a) Nom i Cognoms dels participants

 • b) DNI

 • c) Entitat a la pertanyen

 • d) Categoria (amb els trams d’edat d’acord amb el reglament)

 • e) Temps oficial

9.16. En cas d'error en els resultats, l'organització de la prova ho haurà de comunicar a la

CCCMCT en un termini màxim de 7 dies naturals desprès de la celebració de la prova,

passats el quals els resultats provisionals passaran a definitius.

9.17. Les entitats organitzadores han d'acceptar la presència a la prova d’aquell material

publicitari que determini el CCCMCT i que tingui a veure amb algun patrocinador

principal del Circuit.

9.18. El lloc designat per la sortida de la prova ha de ser suficientment ample per garantir-la

sense incidents ni accidents.

9.19. El lloc d'arribada ha d'estar suficientment senyalitzada, per evitar confusions als

participants i lliure de qualsevol obstacle que pugui ocasionar incidents.

9.20. Les entitats organitzadores abans de començar la prova hauran de constituir un jurat

per a resoldre les possibles reclamacions o incidències, composat per Director de la

cursa, per un membre del CCCMCT, un corredor i un corredor suplent (seleccionats de

forma aleatòria).

9.21. Es recomana que el preu de la inscripció d’una prova haurà de ser el mateix des de la

obertura de les inscripcions fins al tancament d’aquestes.

 

 

10. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

 

10.1. Tots els participants tenen l'obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol

membre de l’organització de la prova. En cas de desobeir directrius de seguretat

indicades per aquests, el corredor pot ser desqualificat de la prova.

10.2. Tots els participants tenen l’obligació de portar el dorsal íntegre, sense doblar ni

retallar, i ben visible. Si després de l’advertiment d’un membre de l’organització o

CCCMCT, el corredor no esmena el defecte es procedirà a la sanció del participant.

10.3. Tots els participants tenen l'obligació d'assistir i de comunicar al control més proper

qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho podran ser desqualificats.

10.4. Els corredors que decideixin retirar-se d'una cursa hauran de comunicar-ho a

l'organització a través del control més proper al lloc de la retirada.

10.5. Si l’organitzador de la prova demana material obligatori, tots els corredors hauran de

portar-lo durant tota la prova.

10.6. El corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el seu

dorsal o fent ús del sistema de cronometratge que l’organitzador estableixi.

10.7. El CCCMCT recomana als corredors que es facin una prova d’esforç, que acrediti

l'aptitud i manca d'impediments, per a la participació de curses per muntanya amb

característiques semblants a les proves del Circuit Camp de Tarragona.

 

 

11. INFRACCIONS

 

11.1. Existiran dos tipus d'infraccions, lleus i greus. Les infraccions lleus es penalitzaran en

temps des de 3 minuts fins a la desqualificació, aquesta penalització la determinarà el

jurat de la prova. Les molt greus, significaran la desqualificació immediata del

corredor.

11.2. Sancions lleus:

 • a) No dur el dorsal en lloc visible.

 • b) Modificar la forma o composició del dorsal.

 • c) Tallar o escurçar el recorregut sortint de l’itinerari marcat quan aquest comporti un

avantatge de temps per al corredor.

 • d) Anticipar-se al senyal de sortida.

11.3. Sancions greus:

 • a) Llençar deixalles fora dels llocs designats.

 • b) No portar alguna element del material obligatori marcat per l’organització.

 • c) Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut.

 • d) No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyia o

de respecte a la natura.

 • e) Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització o altres participants

de la prova.

 • f) Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control d’arribada, fixada per

l’organització.

 • g) Serà motiu de desqualificació, passar pels controls de pas, més tard de l’hora de

tancament del mateix.

 • h) Serà motiu de desqualificació no passar per tots els controls de pas que hagi fitxat

l’organitzador de la prova.

 • i) No auxiliar a un corredor accidentat.

 • j) Alterar la senyalització del recorregut.

 • k) Participar amb el dorsal d’un altre corredor.

11.4. El reglament de cada prova podrà contemplar altres sancions específiques, comptant

sempre amb el vist i plau del CCCMCT.

 

 

12. RECLAMACIONS

 

12.1. Els participants podran fer reclamacions Director de la prova al tancament de la

mateixa, 30 minuts abans o després de l’entrega de premis. El Director facilitarà el

document al participant on redactarà la seva reclamació. El Director de la prova

conjuntament amb el CCCMCT hauran de donar el seu veredicte com a màxim 48h

després de la finalització de la cursa.

12.2. Per reclamacions posteriors al dia de la cursa, el participants tindran dret a reclamar

per correu electrònic (info@circuitcamptgn.cat) dins dels 3 dies següents a la

publicació dels resultats a la pàgina web del Circuit.

 

 

13. DRETS D’IMATGE

L’Organització es reserva els drets d’imatge, fotografies i vídeos de les proves. Així mateix

podrà utilitzar-los per fer anuncis, relacions públiques o per qualsevol altre finalitat

periodística o de promoció de la prova i/o altres activitats dels organitzadors i el Circuit de

Curses per Muntanya Camp de Tarragona.

Diligència: El present reglament es va aprovar pel Comitè del Circuit de Curses per Muntanya

del Camp de Tarragona el 5 de setembre de 2015.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© C.C.E.Serres del Mestral